Animátor voľného času

Študijný odbor pripravuje absolventa so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný vykonávať samostatnú a kvalifikovanú prácu v oblasti animácie voľného času.

 • Obsah štúdia

 • Všeobecno-vzdelávacie predmety:
  slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, matematika, dejepis, informatika, občianska náuka, etická výchova/náboženská výchova, telesná výchova, geografia.
 • Odborné predmety:
  teória a metodika animačných činností, pedagogika, psychológia, sociológia, teória a dejiny kultúry, manažment kultúry, projektový manažment, základy cestovného ruchu, právna a ekonomická náuka, hospodárska geografia, biológia a starostlivosť o zdravie, administratíva a korešpondencia, aplikovaná informatika, prax. 
 • Voliteľné predmety:
  konverzácia v cudzom jazyku, seminár z dejepisu, seminár z geografie, dramatická výchova, hudobná výchova, hra na hudobný nástroj, pohybová kultúra, výtvarné techniky, fotografovanie a video, služby cestovného ruchu, svetové kultúrne a prírodné dedičstvo, tvorivá dramatika. 

 • Uplatnenie v praxi

 • Programový a administratívno-organizačný pracovník v kultúrnych zariadeniach, inštitúciách, spolkoch, občianskych združeniach, zariadeniach voľného času, dovolenkových, prázdninových a kúpeľných strediskách a podnikoch cestovného ruchu.  
 
 • Podmienky prijatia

 • V školskom roku 2018/2019 sa študijný odbor Animátor voľného času neotvára.