Pedagogický asistent

Pedagogický asistent sa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu materskej školy, základnej školy, školy pre deti s nadaním lebo žiakov s nadaním, špeciálnej školy alebo výchovného programu pre deti a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky. Taktiež sa podieľa sa na utváraní rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.

 • Obsah štúdia

 • Všeobecno-vzdelávacie predmety: 
  slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, matematika, dejepis, informatika, občianska náuka, etická výchova/náboženská výchova, geografia.
 • Odborné predmety:
  pedagogika, psychológia, špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika, metodika edukačných činností, biológia a starostlivosť o zdravie, sociológia, hudobná výchova, výtvarná výchova, tvorivá dramatika, aplikovaná informatika, sociálno-psychologický výcvik, odborná prax.
 • Voliteľné predmety: 
  konverzácia v cudzom jazyku, metodika vyučovania cudzieho jazyka v MŠ, pohybová kultúra, vedenie krúžku záujmovej činnosti, výtvarné techniky.

 • Uplatnenie v praxi

 • Absolvent študijného odboru pedagogický asistent môže kvalifikovane vykonávať činnosti, ktoré súvisia s priamou pedagogickou činnosťou a individuálnou prácou so žiakmi podľa inštrukcií pedagóga, s prácou so žiakmi počas voľnočasových aktivít, so spoluprácou s rodinou a s vlastnými vzdelávacími aktivitami. Dôraz sa kladie na schopnosť spolupráce s pedagógom v triede pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu materskej, základnej a strednej školy, školy pre deti alebo žiakov s nadaním, špeciálnej školy alebo výchovného programu školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia na utváranie rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní a na prekonávanie zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.      Činnosť žiakov v rámci odbornej praxe je zameraná na pomoc deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.
 

Podmienky prijatia na štúdium

namekliknite tu