Sociálno výchovný pracovník

Študijný odbor pripravuje žiakov so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní vykonávať kvalifikovanú a samostatnú prácu v oblasti sociálnej a výchovnej starostlivosti. 

 • Obsah štúdia

 • Všeobecno-vzdelávacie predmety:
  slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, matematika, dejepis, občianska náuka, informatika, etická výchova/náboženská výchova, telesná výchova, geografia.
 • Odborné predmety:
  pedagogika, psychológia, špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika, sociálno-právna ochrana, sociológia, sociálno-psychologický výcvik, metódy sociálnej práce, biológia a starostlivosť o zdravie, metodika edukačných činností, právna náuka, administratíva a korešpondencia, aplikovaná informatika, prax. 
 • Voliteľné predmety: 
  konverzácia v cudzom jazyku, manažment a marketing sociálnej práce, multikultúrne spolužitie, augmentatívna komunikácia. 

 • Uplatnenie v praxi

 • sociálnych službách orgánov štátnej správy a samosprávy 
 • úradoch práce  
 • zariadeniach sociálnej starostlivosti akými sú detské domovy, domovy dôchodcov,    domovy sociálnych služieb
 •  krízových centrách rodiny 
 • sociálnych poradenských inštitúciách
 • neštátnych subjektoch poskytujúcich sociálne služby 
 

Podmienky prijatia na štúdium

namekliknite tu

Výsledky prijímacej skúšky

nameKonecne-vysledky-2019_1558074968.pdf