Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

Študijný odbor pripravuje žiakov na edukačnú činnosť v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach s deťmi predškolského a školského veku. Široký všeobecnovzdelávací základ, odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti získané počas štúdia umožnia absolventom vykonávať samostatne edukačné aktivity v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach ako aj pokračovať v ďalšom vzdelávaní na vysokých školách.

 • Obsah štúdia

 • Všeobecno-vzdelávacie predmety: 
  slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk matematika, dejepis, informatika, občianska náuka, etická výchova/náboženská výchova, geografia.
 • Odborné predmety: 
  pedagogika, psychológia, špeciálna pedagogika, biológia a starostlivosť o zdravie, metodika hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy, literárna a jazyková výchova s metodikou, hra na hudobný nástroj, tvorivá dramatika,  aplikovaná informatika, prax. 
 • Voliteľné predmety: 
  konverzácia v cudzom jazyku, metodika vyučovania cudzieho jazyka v MŠ, pohybová kultúra, vedenie krúžku záujmovej činnosti, výtvarné techniky. 

 • Uplatnenie v praxi

 • Absolventi sa po úspešnom ukončení štúdia môžu uplatniť v školských výchovno-vzdelávacích  zariadeniach zameraných na edukáciu detí predškolského a školského veku. Absolventi môžu pokračovať v ďalších formách pomaturitného, špecializačného alebo vysokoškolského štúdia, najmä humanitného zamerania. 
 

Podmienky prijatia na štúdium

namekliknite tu

Výsledky prijímacích skúšok zo dňa 6.4.2018.

nameVýsledková listina