ŠkVP

  • Školské  vzdelávacie programy  2010 a  2013 :

    Edukačná činnosť - 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
    Sociálna činnosť  -  7661M sociálno-výchovný pracovník
    Špeciálna činnosť -  7518 Q špeciálna pedagogika
    sú v zmysle zákona č. 245/2008Z.z. o výchove a vzdelávania (školský zákon) §7 odst. 9 verejne prístupné k nahliadnutiu v kancelárii školy.