Súkromná stredná odborná škola pedagogická v Topoľčanoch

Poslaním našej školy nie je len vzdelávať, ale aj vychovávať. Teda odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie a získanie úplného stredného odborného vzdelania, formovať u mladých ľudí  ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov.


  • Súkromná stredná odborná škola pedagogická sídli na Tovarníckej ulici , č.1641 v Topoľčanoch. Svoju činnosť datuje od 1.9.2000. Je pomerne mladá, no odbory a ich štúdium nadväzujú na bohatú tradíciu vzdelávania v našom regióne. Škola má byť otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.
  • Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť.
 
  • Naša škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou. Predovšetkým sa zameriava na pravidelnú komunikáciu s cvičnými školami a inštitúciami a s rodičmi žiakov. Dlhodobo spolupracujeme s neziskovými, humanitnými záujmovými združeniami pri pomoci hendikepovaným občanom prostredníctvom verejných zbierok.
  • Škola sa aktívne zapája do spoločenských a kultúrnych podujatí nielen v rámci mesta Topoľčany, ale aj v rámci celého regiónu. Žiaci pod vedením zodpovedných pedagógov pripravujú kultúrne programy a vystúpenia ku Dňu matiek, vianočných či veľkonočných sviatkov pre Domov sociálnych služieb v Topoľčanoch, Klub dôchodcov, zduženie Ligy proti rakovine, Červený kríž,  materské školy a pod.