Výchovné poradenstvo

Výchovný poradca:
Mgr. Dragulová Klaudia

 • Kontakt:
 • tel.: 038/532 04 40
  mail.: tu


 • Konzultačné hodiny pre žiakov
  : denne podľa potreby od 14.oo - 15.oo hod.
  (dohovor o konzultácii počas prestávok alebo po vyučovaní)

  Konzultačné hodiny pre rodičov:
  v piatok od 12.oo - 14.oo hod.
  (podľa osobného dohovoru)


 • Výchovná
  poradkyňa ponúka žiakom školy  v školskom roku 2017/2018 tento servis :

  -  Poradenstvo pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb žiakov.

  -  Sprostredkovávať žiakom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické služby v spolupráci s rodičmi a triednymi učiteľmi.

  -  Pri riešení výchovných problémov žiakov spolupracovať predovšetkým s triednymi učiteľmi a rodičmi.

  - Uskutočňovať konzultácie so žiakmi, podľa potreby pozývať na ne aj rodičov, a triednych učiteľov

  - Pomoc  pri vypĺňaní prihlášky na VŠ
  Aktivity pre žiakov v jednotlivých ročníkoch


  1. ročník
  – spoznávanie  žiakov, pomoc pri adaptácii
  – riešenie problémov vyplývajúcich z prechodu na iný typ školy
  – oboznámenie žiakov s náplňou práce výchovného poradcu

   2. ročník
  – poradenstvo zamerané na pomoc pri optimalizácii osobnostného vývinu 
  -  poradenstvo pri aktuálnych krízových situáciách
  – konflikty so spolužiakmi, zmeny v rodine

   3. ročník
  – poradenstvo v oblasti profesijného rozhodovania pre ďalšie štúdium
  – poradenstvo o možnostiach štúdia na VŠ a nadstavbového štúdia
  –  poradenstvo pri riešení osobnostných problémov, problémov vo vzťahu  žiak – žiak, žiak – učiteľ

   4. ročník
  – beseda o efektívnej príprave na maturitné skúšky
  -  pomoc  pri vypĺňaní prihlášky na VŠ
  Plán práce je otvorený a v priebehu školského roka sa môže doplniť o ponúkané alebo žiadané akcie.