Jazykové krúžky


Škola ponúka jazykové krúžky z anglického a nemeckého jazyka.

 • Slovná zásoba AJ – Mgr. Páleš
  Cieľom krúžku je rozvoj komunikatívnych zručností - precvičovanie,rozšírenie a správne používanie slovnej zásoby. Zameriavať sa budeme predovšetkým na rozvoj produktívnych a interaktívnych zručností, ktoré študent využije najmä v ústnej časti maturitnej skúšky. Pomocou rôznorodých cvičení (krížovky,osemsmerovky, priraďovanie slov k obrázku, skladanie slov, dopĺňanie slov do viet a pod.) sa študenti učia pracovať vo dvojiciach i v skupine, samostatne formulovať myšlienky a názory, vyjadrovať svoje pocity, predstavy, obhájiť a odôvodniť svoj názor, vysvetliť súvislosti, uviesť rozdiely, výhody a nevýhody alternatív, nadviazať rozhovor, diskutovať a správne reagovať v každodenných situáciách.Úlohy sú koncipované tak, aby zábavnou formou viedli k osvojeniu, precvičovaniu a správnemu používaniu slovnej zásoby. 


  Krúžok anglického jazyka – Mgr. Škorcová
  Cieľom krúžku anglického jazyka  je pripraviť žiakov na úspešné zvládnutie písomných testov internej a externej časti maturity z anglického jazyka. Žiaci sa zdokonaľujú v týchto jazykových zručnostiach: čítanie s porozumením, počúvanie  s porozumením, praktické používanie jazyka t .j. gramatika v každodennom živote.


  Krúžok nemeckého jazyka – Mgr. Dorušinec
  Krúžok nás naučí:
  -rozprávať o svojich záujmoch a o záujmoch iných osôb,
  -rozprávať o plánoch do budúcnosti,
  -opisovať a charakterizovať osoby,
  -pripravovať a viesť rozhovor,
  -vyjadriť mienku o iných ľuďoch,
  -podávať informácie o darčekoch, plánovaných oslavách.
  Žiaci sa pripravia na maturitu tým, že:
  -spracujú si otázky z tematických celkov: každodenný život-človek, osobný a spoločenský život-spôsoby využívania a trávenia voľného času.
  Žiaci sa naučia písať súkromný list.
 
 •