Počítačový krúžok

Počítačový krúžok je určený študentom, ktorí majú záujem viac
 času venovať informatike a informačným technológiám. 


  • Cieľom počítačového krúžku je rozšíriť schopnosť študentov používať prácu s PC v praxi. Podrobnejšie ich naučiť pracovať s operačným systémom Microsoft Windows, zvládnuť prácu  v programoch MS Word, MS Excell, MS Powerpoint, poznať možnosti webových prehliadačov a služieb Internetu. V prostredí operačného systému Microsoft Windows je na prvom mieste oboznámenie sa s prostredím ako takým, jeho možnosťami, ovládaním a následným nastavením, čo zahŕňa základnú prácu so súbormi, adresármi, oknami, nastaveniami panelu úloh, pracovnej plochy a ovládacieho panelu(klávesnica, myš, tlačiarne). Pri práci s programom Microsoft Word sa študenti naučia jeho základné nastavenia, nastavenie pracovného prostredia, úpravu dokumentu ako celku, formátovanie odstavca, písma,....
  • Práca s Microsoft Excel

  • Na hodinách zaoberajúcimi sa programom Microsoft Excel bude študentom ozrejmená práca v jeho prostredí so základnými funkciami (matematickými, ekonomickými, štatistickými,...). Budú ovládať prácu s bunkami (kopírovanie, vzorce, hodnoty, formát,...) a základy tvorby grafov (typy grafov, formátovanie grafov,...).
 
  • Práca s Microsoft Powerpoint

  • Študenti sa naučia orientovať pracovnom prostredí programu Microsoft Powerpoint (panely nástrojov, osnova, nastavenie). Budú ovládať základné operácie v programe (práca so snímkom a objektom, práca so súborom), formátovanie prezentácie (motívy, šablóna, pozadie), prácu s objektmi (textové pole, obrázok,...) a animáciami (animácia snímky, objektu, časovanie, označenie,...).
  • Prácou s internetovými prehliadačmi si študenti upevnia ich ovládanie, spoznajú ich rôzne druhy, nastavenia a spôsoby zobrazenia. Naučia sa pracovať s odkazmi, vyhľadávačmi, servermi na Slovensku, v zahraničí i sťahovať dáta zo serverov do PC. Po absolvovaní počítačového krúžku budú študenti schopní používať počítač s operačným systémom Microsoft Windows na bežnej užívateľskej úrovni, čo im do veľkej miery rozšíri obzor a praktické schopnosti v súkromnom, čím zvýši aj ich možnosť lepšie sa uplatniť i v ich profesionálnom živote.