Slovenčina bez chýb


Krúžok Slovenčina bez chýb je zameraný na prípravu žiakov na maturitnú skúšku.

  • Krúžok je koncipovaný tak, aby si žiaci prakticky precvičili jazykovéjavy i literárne pojmy, vedeli pracovať s textom - čítanie s porozumením,riešili maturitné testy a rôzne iné testy zo slovenského jazyka a literatúry.