Spoznaj sám seba

Krúžok je zameraný na sebapoznanie a uvedomenie si svojich vlastností. 

  • Sebapoznanie je schopnosť porozumieť svojímmyšlienkam, pocitom, emóciám. Ide o poznávanie vlastných schopností, kladov,ale i nedostatkov. Cieľom krúžku je prehĺbiť vedomosti z oblasti psychológie aprostredníctvom rôznych psychologických aktivít a hier spoznať seba samého,rozvíjať sebaúctu, sebadôveru, empatiu, komunikáciu  a schopnosť efektívne riešiť konflikty arôzne záťažové situácie.