Jednoducho moderná a úspešná stredná odborná škola

1 Vzdelávanie a podpora osobnostného odborného rozvoja pedagogických zamestnancov

1.1 Vzdelávanie pedagógov

 • Cieľ aktivity

 • Cieľom aktivity je v zmysle konceptu celoživotného vzdelávania poskytnúť pedagogickým zamestnancom SSOŠ priestor pre zvyšovanie odborných vedomostí a zručností pre potreby osobnostného a kariérneho rozvoja a ďalšieho skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. Vzdelaný pedagóg = vzdelaný žiak.
 • Popis aktivity

 • Inovácia v akejkoľvek oblasti nie je možná bez získavania nových vedomostí a zručností. To je základná koncepčná idea, z ktorej aktivita č. 1.1 vychádza. Zvlášť v prostredí výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý si neustále vyžaduje potrebu inovácií je získavanie a prehlbovanie vedomostí a kompetencií pedagogických pracovníkov kľúčovým momentom, ktorý podmieňuje úspech resp. neúspech inovačných procesov. Akákoľvek forma dodatočného vzdelávania nielen zvyšuje kvalifikáciu a odbornosť pedagógov, ale prispieva tiež k ich osobnostnému rastu.

2 Vytvorenie školského poradenského systémuo povolaniach a zamestnaniach

2.1 C.P.P.Z. (Centrum poradenstva o povolaniacha zamestnaniach)

 • Cieľ aktivity

 • Cieľom aktivity je vytvorenie priestoru – platformypre poskytovanie informácií súvisiacich s povolaniami, resp. budúcimzamestnaním absolventov strednej odbornej školy. Cieľom je tiež vytvoriťnástroj prieniku požiadaviek praxe (tj. zamestnávateľov) a vzdelávaciehoprogramu na škole, vďaka ktorému bude škola schopná operatívne reagovať nameniace sa podmienky trhu práce a pripravovať absolventov – odborníkov, poktorých bude na pracovnom trhu dopyt.
 • Popis aktivity

 • Predmetom aktivity je vytvorenie centra, ktoré bude aktívnym spôsobom pracovať so študentmi formou poskytovania poradenstva o  povolaní a zamestnaní. Centrum bude tiež aktívne spolupracovať s vybranými inštitúciami a organizáciami, ktoré môžu byť budúcimi zamestnávateľmi absolventov Súkromnej strednej odbornej školy. Centrum bude mať teda multifunkčný charakter. Názov aktivity C.P.P.Z. (Centrum poradenstva o povolaniach a zamestnaniach), vychádza zo zámeru vytvoriť:
 • priestor pre pomoc a poradenstvo študentom – budúcom absolventom pri rozhodovaní sa o ďalšom vzdelávaní, resp. vstupe na pracovný trh,
 • priestor pre poskytovanie kontaktov a informácií o možnostiach zamestnania, ponuky voľných pracovných pozícií,
 • priestor vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností zamestnávateľov a odborníkov z praxe pre proces inovácie systému vzdelávania na škole, ktoré bude odrážať požiadavky pracovného trhu a praxe,
 • priestor pre rozvoj spolupráce škola – zamestnávatelia – sociálni partneri.

3 Inovácia prvkov vzdelávania pre potreby pracovného trhu

3.1 Inovácia a tvorba učebných materiálov, učebných textov

 • Cieľ aktivity

 • Cieľom aktivity je inovovať vzdelávacie predmety tak aby spĺňali požiadavky na moderné a efektívne vyučovanie (vyučovanie interaktívnou formou) a ktorú budú zároveň zohľadňovať požiadavky pracovného trhu, resp. praxe.
 • Popis aktivity

 • Aktivita prinesie inovovanie vyučovacích predmetov v zmysle koncepcie moderného vyučovania založeného na využívaní najmodernejších prístrojov a zariadení a prenosu požiadaviek praxe do vzdelávacieho programu. Aktivita je zameraná na inovovanie foriem a metód výučby jednotlivých predmetov spojených s modernizáciou a obsahovou prestavbou vyučovania. Inovácia vzdelávacích predmetov bude prebiehať v zmysle dokumentu - Návrhu opatrení na zvýšenie kvality stredoškolského vzdelania na základe požiadaviek praxe (pre programy: animačná činnosť, edukačná činnosť, sociálna činnosť), ktoré budú jedným z výstupov aktivity 2.1. Súčasťou aktivity je taktiež fáza overovania vytvorených materiálov vo vyučovacom procese, ktorá bude prebiehať kontinuálne počas celej doby realizácie aktivity.
 • Funkcia:
  Účelom realizácie aktivity je dosiahnuť „skutočnú“ zmenu vo vyučovaní vybraných predmetov na škole a to prostredníctvom inovácie učebných textov a študijných materiálov pre potreby vzdelávania modernými formami a metódami.
  Rovnako je účelom aktivity preniesť požiadavky praxe do inovovaných študijných materiálov, s cieľom dosiahnuť čo najlepšie postavenie absolventa školy na pracovnom trhu. Tematické i obsahové zameranie inovácií, ktoré budú realizované v rámci predmetnej aktivity, je nastavené tak, aby študent mohol získať praktické vedomosti a zručnosti priamo využiteľné v praxi pri vstupe na pracovný trh, resp. pri rozvoji svojich podnikateľských aktivít.
  V rámci aktivity budú inovované predmety prostredníctvom inovácie učebných textov a materiálov, príručiek a špeciálnych didaktických pomôcok. Inovované materiály,učebné texty a pomôcky sa budú kontinuálne overovať počas vyučovacieho procesu s cieľom, čo najefektívnejšie ich prispôsobiť potrebám študentov.

3.2 Tvorba inovatívnych praktických nástrojov výučby

 • Cieľ aktivity

 • Cieľom aktivity je vytvoriť praktické inovatívne nástroje na výučbu, ktoré budú využívané študentmi odbornej školy v rámci vyučovacieho procesu, ale s hlavným dôrazom na posilnenie kompetencií študentov pre uplatnenie sa na trhu práce.
 • Popis aktivity

 • Predmetom aktivity je tvorba praktických inovatívnych nástrojov výučby – videosekvencií, resp. inštruktážnych videofilmov, ktoré budú zachytávať reálnu prácu v reálnom prostredí, s ktorou sa absolventi odbornej školy budú stretávať. Jedná sa o praktické učebné pomôcky prierezového charakteru, ktoré neprislúchajú ku konkrétnym predmetom, ale ich využitie je možné v rámci  širokého spektra predmetov počas celého obdobia vzdelávania študenta na odbornej škole.Tematicky budú videofilmy spracované pre tri študijné programy: animačná činnosť, edukačná činnosť a sociálna činnosť. Každý program bude mať spracovaných 6 praktických inštruktážnych videí.


>>Zmluvy<<