Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

  • Názov projektu:

  • Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
  • Vyhlasovateľ:

  • Metodicko-pedagogické centrum
  • Cieľ projektu:

  • Metodicko-pedagogické centrum je prijímateľom národného projektu Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov, ktorý je zameraný na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. V rámci národného projektu naša škola získala notebooky spolu s aplikačným softvérom. Notebooky slúžia pedagogickým a odborným zamestnancom na skvalitnenie vyučovacieho procesu, umožňujú pedagógom zapájať sa do vzdelávacích aktivít v rámci kontinuálneho vzdelávania.
  • Finančná podpora:

  • Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ