Jednoducho moderná a úspešná stredná odborná škola

 •       Projekt s názvom Jednoducho moderná a úspešná stredná odborná škola je výsledkom tvorivej činnosti zamestnancov Súkromnej strednej odbornej školy v Topoľčanoch (Tovarnícka ulica,č.1641), ktorí chcú práve prostredníctvom jeho realizácie aktívnym spôsobom pristúpiť k zvyšovaniu kvality vzdelávania a odbornej prípravy svojich študentov. Projekt sa nesnaží byť „prelomovým“ a určite nespôsobí„zázračné“ zvýšenie kvality vzdelávania, vďaka ktorému bude mať škola 100 % úspešnosť svojich absolventov pri uplatňovaní na pracovnom trhu. Realizácia predloženého projektu však posunie školu výrazným krokom vpred na ceste k vytváraniu prestížnej školy s kvalitným vzdelávacím systémom,vysoko kvalifikovanými pedagógmi a využívaním moderných a inovatívnych prostriedkov výučby. 

        Koncepcia projektu je založená štyroch pilieroch: vzdelávanie pedagógov; odborné poradenstvo študentom; spolupráca s odborníkmi z praxe a inovácia metód a foriem vzdelávania.  Hlavným cieľom predkladaného projektu je: „Uskutočniť zásadnú modernizáciu vzdelávania na odbornej škole, odrážajúcu reálne potreby pracovného trhu a praxe s cieľom maximálneho uplatnenia absolventov.“
  Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom nasledovných aktivít:

  Aktivita 1.1 Vzdelávanie pedagógov
  Aktivita 2.1 C.P.P.Z. (Centrum poradenstva o povolaniach a zamestnaniach)
  Aktivita 3.1 Inovácia a tvorba učebných materiálov, učebných textov
  Aktivita 3.2 Tvorba inovatívnych praktických nástrojov výučby

        Uvedené aktivity na seba logicky nadväzujú a vzájomne sa doplňujú.  V rámcirealizácie projektu sa osobitný dôraz kladie na inováciu a skvalitnenievýučby zvlášť predmetov programu sociálna činnosť. Práve táto oblasť je z hľadiska uplatniteľnosti absolventov na pracovnom trhu najperspektívnejšia. Súvisí to najmä s demografickým vývojom ako aj súčasnou legislatívou, ktorá určuje povinnosť zabezpečiť sociálnu starostlivosť o odkázaných obyvateľov – obzvlášť seniorov.  
        Škola už dlhodobo hľadá riešenia v tejto oblasti a hoci sa mnohé menšie problémy darí odstraňovať aj za pomoci rodičov, sponzorov a vlastných projektových aktivít školy, na komplexné financovanie danej problematiky škola doposiaľ nemala dostatočné finančné zdroje.Celkovým efektom projektu bude zvýšená kvalita vzdelávania na škole, ktorá bude reflektovať potreby pracovného trhu.

  Podstatným prínosom a úžitkom realizácie projektu bude hlavne:
  - modernizácia vzdelávacieho procesu
  - modernizácia aplikácia moderného  vzdelávania v škole. Vďaka novým vypracovaným materiálom sa zefektívni forma výučby, čo súvisí s následnou kvalitnou a systematickou prácou pedagógov,
  - zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagógov, ktoré im zabezpečí kvalifikačný a osobný rast a rozvoj kľúčových kompetencií§ inovácia didaktických prostriedkov
  - zapracovaním požiadaviek pracovného trhu do vzdelávacieho procesu sa dosiahne podstatné zvýšenie konkurencieschopnosti absolventov školy na trhu práce
  - vytvorenie nástroja poradenstva pre študentov pri povolaní a zamestnaní. 

        SSOŠ bude naďalej pokračovať v zmysluplnom procese inovácie metód výučby a didaktickej techniky. Ukončením projektu však neskončí zdokonaľovanie školského vzdelávacieho programu. Taktiež neskončí rozvoj a transformácia školy na modernú, kvalitnú výchovno vzdelávaciu inštitúciu. Proces modernizácie je náročný po všetkých stránkach, od prípravy cez ďalšie vzdelávanie a prácu učiteľov. Škola bude po ukončení projektu hľadať ďalšie výzvy a možnosti financovania svojho ďalšieho rozvoja.


  Prezentáciu projektu nájdete po kliknutí na odkaz.

  Prínosy projektu.

  Fotogaléria.